Nasza oferta

Księgowość:

  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
  • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy.

Kadry:

  • sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
  • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
  • obsługa kadrowa.

Usługi mogą być świadczone również w siedzibie klienta.